1 Connectors

1.1 PMOD


PMOD JA (XADC)
6 5 4 3 2 1
3V3 GND L20P
K14
L24P
K16
L22P
L14
L21P
N15
3V3 GND L20N
J14
L24N
J16
L22N
L15
L21N
N16
12 11 10 9 8 7


PMOD JB (0R)
6 5 4 3 2 1
3V3 GND L16N
W20
L16P
V20
L15N
U20
L15P
T20
3V3 GND L22N
W19
L22P
W18
L17N
Y19
L17P
Y18
12 11 10 9 8 7


PMOD JC (0R)
6 5 4 3 2 1
3V3 GND L1N
T10
L1P
T11
L10N
W15
L10P
V15
3V3 GND L2N
U12
L2P
T12
L8N
Y14
L8P
W14
12 11 10 9 8 7


PMOD JD (0R)
6 5 4 3 2 1
3V3 GND L6N
R14
L6P
P14
L5N
T15
L5P
T14
3V3 GND L21N
V18
L21P
V17
L11N
U15c
L11P
U14c
12 11 10 9 8 7


PMOD JE (200R)
6 5 4 3 2 1
3V3 GND L19P
H15
25
J15
L18N
W16
L4P
V12
3V3 GND L7N
Y17
L20P
T17
L9N
U17
L3N
V13
12 11 10 9 8 7


PMOD JF (200R, MIO)
6 5 4 3 2 1
3V3 GND MIO12
D9
MIO11
C6
MIO10
E9
MIO13
E8
3V3 GND MIO15
C8
MIO14
C5
MIO9
B5
MIO0
E6
12 11 10 9 8 7